Heim

VELKOMMEN!

Vats er ei vakker bygd i Vindafjord kommune.  Bygda ligg midt i kommunen og består av eit hovud-dalføre samt eit par sidedalar. Dalane i bygda er omkransa av fjell og mellom fjella og alt vatnet er der jordbruksland med mange fine gardar.


FØREMÅLET MED NETTSIDA

Intensjonen med denne sida er å ha ein stad der bygdefolk og andre interesserte kan finna stoff som nyhende, lokalhistorie, informasjon om arrangement, informasjon til turistar, bilete frå bygda, lenkjer til lag, foreningar, institusjonar og bedrifter i bygda vår.


Sida blir etter kvart oppdatert med informasjon om næringslivet i bygda, friluftsliv, fritidsaktivitetar og anna relevant.


Det skal vera ei uavhengig side der ein skal kunna finna informasjon til nytte og glede.

Me håpar at innhaldet fell i smak og at nettstaden vil bli mykje brukt. Innhaldet vil bli utvida etterkvart som stoff blir samla inn og lagt ut. Innspel og idear mottas med takk!


MAT &

DRIKKE

FRILUFTSLIV

NÆRING

AKTUELLE PROSJEKT I BYGDA

VINDAFJORDHALLEN

Etter at Vindafjordhallen brann ned 22. juli 2019 har styret arbeidd aktivt med å få opp nytt bygdahus med svømmeanlegg. 

STRANDPROMENADEN

Hatteland Gruppen er i gong med å opparbeida strandpromenade med grillplass, leikeplass og tursti langs Øyro. 

NÆRINGSOMRÅDET PÅ KNAPPHUS

Næringsområdet på Knapphus er i full sving, og no er det på trappene med enda meir utbygging på ekisterande tomteareal.  

KNAPPHUS 2

Utvidinga av Knapphusfeltet er i gong, og 6 leiligheiter er allereie til sals i Knapphustunet! 

KULTURSTI LANGS ÅMSELVA

Vats Sogelag har påbyrja opparbeiding av kultursti langs Åmselva. 


NY BARNEHAGE

Barnehagane i Vats skal slåast saman, og i samband med det skal Nausthaugen barnehage utvidast og oppgraderast.


Vats grendalag har faste møte med kommunen og andre aktørar om saker og planar som vedrører bygda vår.


Grendalaget arbeider heile tida med store saker/prosjekt som folk i bygda er opptekne av. Saker som t.d. sykkel/gangveg og helsa til Vatsvassdraget.


Grendalaget får snart si eiga side her, der referat frå møte blir lagt ut. 

VATS I VEKST

Vats i Vekst jobbar for å legge til rette for utvikling og vekst i bygda.

Arbeidet skal bidra til å skape handlingsrom for tomteutvikling og etablering/ tilflytting, ved å synleggjere moglegheiter i bygda. Samstundes vil


Vats i Vekst vere pådrivar av utvikling av nye område, tomter eller klynger, ved å jobbe fram avtalar, kontaktar og tilbyderar.


Les meir om prosjekta til Vats i Vekst her. 

VATSKALENDEREN - KVA SKJER?