Møtereferat - Dokumentarkiv

 

På denne sida vil du finne referat frå styremøte, årsmøtereferat, årsmelding og andre dokument frå grendautvalet.

Historiske dokument vil etter kvart også bli flytta over hit frå den gamle lista.

2018

Dokument

Beskrivelse

 

 

 

11. juni

Referat styremøte

Tursti Vatsvatnet, Tuftepark, Blikravegen som forkjørsveg,Facebook-side

19. april

Referat styremøte

Tursti Vatsvatnet, søppelaksjon, Tuftepark, status ungdomslag, facebook-side

19. februar

Referat styremøte

Kick-off grendelag, trafikksikringssaker, ungdomslaga i Vats

10. januar

Referat styremøte

Undergang Knapphuskrysset, vikepliktsskilt diverse vegar i bygda

2017

Dokument

Beskrivelse

27. november

Referat frå årsmøtet

Årsmøtesaker, orientering frå kommunen, Hattelandgruppen, AF Decom

 

 

 

26. oktober

Referat styremøte

Førebuing av årsmøte

14. september

 

 

4. mai

Referat styremøte

Reg.plan Knapphusfeltet, 60-sone v Røyrvik, gatelys, plastinnsamling, ungdomslaget.

16. mars

Referat styremøte

Reg.plan Knapphusfeltet, 60-sone v Røyrvik, gatelys, plastinnsamling, blomsterpengar til sjukeheimen.

2016

Dokument

Beskrivelse

29. november

Årsmøte 2016

Årsmøtesaker, orientering frå Vindafjord kommune om kommuneplan.

november

Årsmelding 2016

Antal møter, økonomi.

 

 

 

12. mai

Referat styremøte

Informasjon om ymse frå ordføraren, blomsterprosjekt, Hattelandtomta.

10. mars

Referat styremøte

Hattelandtomta i Åmsosen, lysprosjekt E134, sykkelveg Kårhus-Knapphus, kommuneplan.

11. februar

Referat styremøte

Informasjon frå Jon Olav Velde om saker frå tidlegare, lys ved E134, krysset ved bustadfeltet på Knapphus.

januar

Referat styremøte

Forespørsel frå soknerådet ang asylsøkjarar, Eidevegen og Åmsvegen stengast for gjennomkøyring.

2014

Dokument

Beskrivelse

5. november

Årsmøtereferat 2014

Årsmøtesaker, orientering frå AF Decom.

2013

Dokument

Beskrivelse

12. november

Studietur Danmark, vassdrag

Referat frå studietur til Danmark ang pleie av vassdrag.

3. oktober

Referat styremøte

Vatsvassdraget, årsmøte grendautvalet 2013.

5. september

Referat styremøte

Fartsgrense Kårhus, vegnamn, regulering av sjøområde Vatsfjorden og Yrkjeforden.

5. september

Søknad om 50km fartsgrense Kårhus

Søknad til statens vegvesen om nedsett fartsgrense ved Kårhus / skulen..

5. september

Kart over trafikksituasjon Kårhus i dag

 

5. september

Kart over kritiske punkt, veg ved Kårhus

 

5. september

Kart, vegstrekning med ønske om 50 km fartsgrense

 

13. juni

Referat styremøte

Fartsgrense Vats skule, Kommunedelplan 2013, Sykkel/gangsti Knapphus - Kårhus.

25. april

Referat styremøte

Fartsgrense Vats skule, Frivillighetssentral, orientering om div møter.

13. mars

Referat styremøte

Sykkel og gangsti, Registrering Brønnøysund, Vatsvassdraget, Vegnamn.

3. januar

Referat styremøte

Konstituering nytt styre, framtidig Skuleutbygging, Møteplan 2013.

2012

Dokument

Beskrivelse

6. desember

Referat styremøte

Forslag til endring av gatenamn i Vats.

28. november

Årsmøtereferat 2012

Årsmøtesaker, vegnamn, Altibox, Vatsvassdraget, Kunstgrasbane, Døldarheia, Kyrkjelydshus, Musikkorpset, Turstiprosjekt, Nye innbyggjarar.

9. november

Årsmelding 2012

 

9. november

Rekneskap 2012

 

8. november

Referat styremøte

Førebuing til årsmøtet 2012.

20. september

Trafikksikringsplan

Særutskrift til Vindafjord kommune, høyringsuttale frå grendautvalet.

20. september

Kårhus - Eide, bustadområde

Særutskrift til Vindafjord kommune, høyringsuttale frå grendautvalet.

20. september

Referat styremøte

Gatenamn, Trafikksikringsplan, Dugnad VFhall, Vedtekter, Kårhus-Eide bustad, Årsmøte.

14. juni

Referat styremøte

Reguleringsplan sykkel/gangsti Knapphus-Kårhus, Fellesmøte grendautvala og kommunen, Veg- og gatenamnprosjektet, Vatsvassdraget - kva skjer ?

3. mai

Barnehagebygging i Vats

Særutskrift til Vindafjord kommune, høyringsuttale frå grendautvalet.

3. mai

Demontering lastebøye, Statfjord C

Særutskrift til Statoil, høyringsuttale frå grendautvalet.

3. mai

Demontering lastebøye, Statfjord C

Særutskrift til KLIF, høyringsuttale frå grendautvalet.

3. mai

Demontering lastebøye, Statfjord C

Særutskrift til fylkesmannen, høyringsuttale frå grendautvalet.

3. mai

Referat styremøte

Framdrift sykkel/gangsti Knapphus-Kårhus, Stønad planter VFHallen, Barnehagebygging i Vats, Statfjord C lastebøye, Søknad frå Vats sokneråd, Ulike investeringstiltak, orientering om Vatsvassdraget, Kulturveka i Vats 2012.

30. mars

Retting til sak 10 i referat frå styremøtet 22. mars

Angåande 'Luftforureining fra AF Decom sin miljøbase på Raunes'.

22. mars

Gatelys E134 Øvre Vats

Særutskrift til Statens vegvesen.

22. mars

Gatelys Kårhus - Sørbøfeltet

Særutskrift til Vindafjord kommune v/ Hildbjørg Fludal.

22. mars

Luftforureining AF Decom

Særutskrift til AF Decom.

22. mars

Referat styremøte

Reg.plan sykkel/gangsti Knapphus-Kårhus, Forlenging sykkel/gangsti E134, Kulturveka, Vatsvassdraget, Veglys Ø.Vats, Veg/gatenamn, Musikkorpset, Gatelys N.Vats Kårhus, Luftforureining AF Decom, Dugnad Vindafjordhallen.

13. januar

Vats vassverk - kapasitet / kvalitet

Særutskrift til Viviann Frøland.

13. januar

Opplevelses-/sansepark ved Vindafjordtunet

Særutskrift til Vindafjord kommune v/ Linda Nordtveit.

13. januar

Gatelys Kårhus - Sørbøfeltet

Særutskrift til Vindafjord kommune v teknisk sjef.

13. januar

Opplevelses-/sansepark ved Vindafjordtunet

Særutskrift til Anita Nygård Kristiansen.

13. januar

Kulturminne / miljø i Vindafjord

Særutskrift til Vindafjord kommune, høyringsuttale frå grendautvalet.

12. januar

Referat styremøte

Opplevelsespark Vindafjordtunet, Kulturminne/kulturmiljø Vindafjord, Vatsvassdraget, Sykkel-/gangsti, Gatenamn, Veglys Ø. Vats, Døldarheia, Vats vassverk - kapasitet,

Ut på tur 2012, Gatelys Kårhus, Møteplan 2012.