Grendautval

Møteplan

2019

Styremøter:

  • 3. januar
  • 6. mars
  •  
  •  

 

Neste styremøte:

  •  10. april

 

Årsmøte:

  • xx. november.

 

Leiar

Tor Olav Gregersen

Nestleiar

Peder Lærdal

Kasserar

Peder Stokka

Medlem

Torunn Blikra

Medlem

Christine Sandvik

Sekretær

Monica Nesheim

Kontakt Vindafjordhallen

Torunn Blikra

1. vara

Per Sandvik

2. vara

Lars Johan Velde

Styret

Vats Grendautval

Vats Grendautval er eit utval beståande av innvalde personar frå grendene i bygda samt ein kommunal representant.  Utvalet tek opp saker som dei får innspel på både frå bygdefolk, kommune og andre som måtte ha saker dei meiner er viktige å ta opp vedrørande bygdas ve og vel.


Utvalet har faste møte med kommunen og andre aktørar om saker og planar som vedrører bygda vår.  Utvalet arbeider med saker som tilstanden til Vatsvassdraget, sykkel- og gong-stiar, gatelys m.m.


Dokumentarkivet blir etter kvart flytta inn i mappa MØTEREFERAT - DOKUMENTARKIV som du finn i menyen på toppen av sida.