Heim

Om nettsida

Intensjonen med denne sida er å ha ein stad der bygdefolk og andre interesserte kan finna stoff som nyhende, lokalhistorie, informasjon om arrangement, informasjon til turistar, bilete frå bygda, lenkjer til lag, foreningar, institusjonar og bedrifter i bygda vår.

Det skal vera ei uavhengig side der ein skal kunna finna informasjon til nytte og glede.

Me håpar at innhaldet fell i smak og at nettstaden vil bli mykje brukt. Innhaldet vil bli utvida etterkvart som stoff blir samla inn og lagt ut. Innspel og idear mottas med takk.

Vats grendautval

har faste møte med kommunen og andre aktørar om saker og planar som vedrører bygda vår.

 

Grendautvalet arbeider heile tida med store saker/prosjekt som folk i bygda er opptekne av. Saker som t.d. sykkel/gangveg og helsa til Vatsvassdraget.

 

Gå inn på mappa GRENDAUTVAL i menyen på toppen av sida for meir informasjon om Vatsvassdraget, referat frå møte og andre dokument frå grendautvalet.

Har du stoff du ønskjer å få inn på sida ?

Plakatar til planlagt arrangement, aktivitetar

til kalenderen, referat frå

møte/arrangement.

Send det inn vha e-post her:

Sist oppdatert: Kva skjer i nabolaget: Sjoarakademiet / TV-aksjonen 25.09.2016 21:05

Vats i Rogaland

 

 

Vats er ei bygd i Vindafjord kommune. Bygda ligg midt i kommunen og består av eit hovud-dalføre samt eit par sidedalar. Hovud-dalen går nord-sør, den startar med Vatsvatnet i Øvre Vats og endar i Nedre Vats ved søre enden av Vatsfjorden som munnar ut i Yrkjefjorden. Øvst i dalen køyrer ein gjennom store deler av Øvre Vats på E134. Dalane i bygda er omkransa av fjell og mellom fjella og alt vatnet er der jordbruksland med mange fine gardar.

Resultat Nutafanten 2014

I år som i fjor var det Skjalg Duesund som hadde flest besøk på nutane våre og han fekk namnet på vandringsstaven. Elles startar ungdommen tidleg, det var 2 år gamle Håkon Eikesdal som fekk tursekk fordsi han var ein av dei som var innom alle nutane :)

 

Resultater 2014

Noteringskort 2015

Informasjon Nutafanten

 

Vindafjordhallen

Siste offentlege badedag før sommaren er tysdag

12. mai.

 

 

Nytt om turar i Vats

Det er lagt inn oppdatert informasjon og nokre kart over turane under Fritid/Turisme-mappa. Her vil du og finna informasjon om 'Ut på tur'-opplegget til kommunen, info om Nutafanten m.m.

Kva skjer i nabolaget:

 

Sjoar-akademiet: Verdensdagen for psykisk helse

5. oktober blir verdensdagen for psykisk helse markert på Vindafjord folkebibliotek kl 19:00.

Oddvar Vignes fotel med humor og alvor om eiga livskrise og vegen ut av denne.

Gratis inngang

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TV-aksjonen 2016 - Røde Kors

 

Pengane som blir samla inn i år, går til livsviktig hjelp til meir enn to millionar menneske i ulike land som er ramma av krig og konfliktar, krigsskadde, matmangel og tørke. Her trengs medisiner, reint vatn, helsehjelp og ikkje minst mat til dei mest sårbare sivile barn og unge som ikkje får dekka dei mest naudsynte behova.

 

Ta vel i mot bøsseberarane som kjem på besøk søndag 23. oktober etter ca kl 15:00 :)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ut på tur i Vindafjord 2016

Husstandane i kommunen skal nå ha fått årets brosjyre for Ut på tur i Vindafjord i postkassen. Denne brosjyra finn de også link til her: Turar i Vindafjord 2016.

 

To av desse turane går i Vats:

Ein tilrettelagt tur til Fjellgardsbakken i Aurdal, for familiar, barn, vaksne med barnevogn, rullestolbrukarar og andre med funksjonshemmingar.

Beskrivelse av turen

 

Ein tur til Hovda via Frierane. I brosjyra til kommunen står det at denne startar på Vestvoll i Blikrabygda, men ein kan også ta denne turen frå Gjerdesdalen, vegen som går oppover frå garden til Arve Mjølhus.

Tur til Hovda

 

Bilete frå desse to stadene: